หัวเว็บ
น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558
โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ,นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 ,นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในการจัดงานเปิดโครงการในครั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบสินเชื่อ ,เงินอุดหนุน
ปัจจัยการผลิต ,ไมโครชิพ และพ่อพันธุ์กระบือประจำกลุ่ม ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
30 กลุ่ม 13 อำเภอ จำนวน 300 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
พัฒนาการผลิตกระบือ
กลับหน้าแรก