หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก้จนคนบัวใหญ่ โดยมีกิจกรรม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
การทำวัคซีนไก่ ,นิทรรศการโคเนื้อพันธุ์ดี ,โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ,พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน ณ.ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
อาชีพแก้จน
กลับหน้าแรก