รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์โคราชมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 92 ตัว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 92 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และได้รับอนุมัติจากกรมปศุสัตว์ จำนวนเกษตรกร 92 รายในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ , ตำบลขามเฒ่า ,ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 24 -27 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามเฒ่า ,ลำคอหงษ์ ,พลสงคราม อบต.ขามเฒ่า และสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูงเป็นอย่างดี
ประชุมชี้แจงโครงการฯให้เกษตรกรอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ
ทำสัญญายืมสัตว์กับเกษตรกร 92 ราย
เจ้่าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนการรับมอบโค
ให้ยืมเพื่อการผลิตลูกตัวแรก 2 ปี คืนหลวงนะครับ!!!
จับฉลากเพื่อความยุติธรรม
ขอดูหน่อย!! ได้เบอร์อะไรน่ะ
เจ้าหน้าที่นำสาบานตน
ข้าพเจ้าขอให้คำสาบานไว้.....
สถานีพัฒนาอาหารสัตวสัตว์บุรีรัมย์ เป็นผู้นำส่งโค
โฉมหน้าสมาชิกใหม่ของโครงการ ธคก. ในอำเภอโนนสูง