หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าประเมินและติดตาม
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านโนนกระถิน ม.8 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
กลับหน้าแรก