รูปหัวเว็บ
จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมม 2552 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อตรวจสอบ อนุมัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และชดเชยราคาน้ำนมดิบให้กับเกษตรกร
ตามโครงการชดเชยราคาน้ำนมดิบ
โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่้าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม