หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยียมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ
บ้านราษฎร์สามัคคี ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จำนวน 10 ราย เพื่อชี้แจงโครงการฯและรับทราบปัญหา จากเกษตรกร พร้อมทั้งแนะนำและแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก