หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองบัววง นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดำรงค์ ผอ.รพ.ลำทะเมนชัย นายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันในสุนัข-แมว มอบวัคซีนให้ รพ.สต. เพื่อทำให้อำเภอ
ลำทะเมนชัย ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยกำหนดฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสุนัข เพื่อความปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก