หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ 44 ตัว ตามกิจกรรมคนรวมตัว วัวควายรวมคอก ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยให้เกษตรกรทั้ง 44 ราย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเลี้ยงสัตว์ภายใต้การจัดการบริหารร่วมกัน มีคอกเดียวเลี้ยงรวมกัน
มีการจัดการแปลงหญ้า การจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน รวมกลุ่มกันเลี้ยงอันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี และความปรองดองของคนในชุมชน เมื่อกลุ่ม
เข้มแข็ง ก็จะทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ณ บ้านซาด ม.8 ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก