รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รับมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน11 ตัว
จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง
รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 11 ราย
ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุ่งประดู่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
พิธีมอบโค กระบือ
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเ์ป็นศิริมงคล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประธานในพิธ
ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่มาร่วมงาน
เกษตรกรมารับมอบโค-กระบือ
ประธานฯเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
หมอรัฐวิทย์ ปศอ.ห้วยแถลง กล่าวรายงาน
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ประธานกล่าวมอบนโยบาย และพบปะเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
มอบโค -กระบือ ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ประธานเยี่ยมชมบริเวณคอกสัตว์
หมอรณกร ตรวจสุขภาพสัตว์
วันนี้ได้รับอีก 11 ราย ครับ
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง