หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโค จำนวน 20 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก