หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยเฉพาะกิจเพิ่มผลผลิตเกษตรกร(หน่วยผสมเทียมเคลื่อนที่) ออกให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ
(ภายหลังเหนี่ยวนำการเป็นสัดโดยการสอดฮอร์โมน) จำนวน 28 ตัวของเกษตรกรบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯและจังหวัดนครราชสีมา สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก