รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำทองหลาง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่งตำบลทองหลาง
โดยมีท่านนายอำเภอจักราช นายนิวัฒน์ เรืองเดช เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ
มีเป้าหมายในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 30 ตัว และได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ทุกหมู่บ้านในตำบลทองหลาง เพื่อทำให้ตำบลทองหลางเป็นตำบลนำร่องที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า