หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมเยียนพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว
อบรมให้ความรู้ด้านโรคสัตว์ติดคน เก็บตัวอย่างเลือดโคนมตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา ตลอดจนสอบถามปัญหาความเดือดร้อน
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยไดัรับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก