รูปหัวเว็บ
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา คุณนิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช ไถ่ชีวิตแม่โคพร้อมลูกติด จากโรงฆ่าสัตว์ มูลค่า 24,500 บาท
มอบให้ครอบครัว อาสาสมัครทหารพรานกึ้ง พลสงคราม
ซึงเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา
ณ วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกน้อย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีมอบ
มอบแม่โคพร้อมลูกติด
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโค
นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
ขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ
คุณนิสา-คุณนิดา ลิ้มเลิศเจริญวนิช ผู้บริจาคโค
ถ่ายไว้เป็นที่ระลึก
แม่โคพร้อมลูกติด