รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 100 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโค
ให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จำนวน 100 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554
นายก อบต.ทับสวายกล่าวต้อนรับ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ประธานเปิดกรวยสักการะ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้โอวาทและพบปะเกษตรกร
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์หลุ่งประดู่ บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค -กระบือ
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทับสวาย บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค -กระบือ
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
จับสลากรับโค
วันนี้มอบโค 100 ตัว
ทีมงานปศุสัตว์
ถ่ายภาพใว้เป็นหลักฐาน