หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 2 ราย รับมอบกระบือจำนวน 2 ตัว
จากนางสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หน้าอาคารอำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
กลับหน้าแรก