หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค 54 ตัว กระบือ 25 ตัว รวม 79 ตัวซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
ให้กับเกษตรกรอำเภอเทพารักษ์ 79 ราย(3ตำบล) ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ส.อบจ.
หัวหน้าส่วน ราชการอำเภอ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ณ หอประขุมที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก