หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมาโดยนายปรีชา อันชำนาญ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
และนายอนุสรณ์ สุวรรณปักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกให้บริการเจาะเลือดกระบือของเกษตรกร บ้านใหม่นารี ม.9 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
กลับหน้าแรก