หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายทีมงานปศุสัตว์โคราชออกแจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโกล่าอัดแห้ง) ให้เกษตรกร อ.โนนสูง
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ เวลา 09.00 น. มอบหญ้าแพงโกล่าอัดแห้ง จำนวน 280 ฟ่อนให้เกษตรกรจำนวน 13 ราย พร้อมรับบริจาคเงินสมทบทุน
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าโครงการ ธ.ค.ก. 2.เวลา 13.30 น.มอบหญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อนจำนวน 520 ฟ่อน โดยมอบให้เกษตรกร
บ้านหลุมข้าว ม.1 ต.หลุมข้าว จำนวน 260 ฟ่อน เกษตรกร 13 ราย ,บ้านท่ากระทุ่ม ม.9 ต.หลุมข้าว จำนวน 260 ฟ่อน เกษตรกร 19 ราย
โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
กลับหน้าแรก