หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 30 ราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
พิธีสงฆ์
ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
ประธานในพิธี
หมอนคร จันทคุปต์ ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย กล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวพบปะ และให้โอวาทเกษตรกร
พิธีมอบสัญญายืมสัตว์
มอบโค ให้กับเกษตรกร ยืมเพื่อการผลิต
ผู้โชคดีวันนี้ ได้รับยืมโค 30 ราย
ชี้แจงการทำสัญญายืมสัตว์
จับสลากยืมโค
กลับหน้าแรก