รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยากำจัดเห็บหมัด ให้สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสา(พอ.สว.) ณ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554