หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์กระบือประจำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
ตรวจคัดเลือก
กลับหน้าแรก