รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ออกติดตามผลการแก้ไข ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสถานที่สร้างโรงฆ่าสัตว์ ระดับจังหวัด
สถานที่ของ นางฮายีรา อูลลาห์ หมู่ที่ 16 ตำบลพุดซา พร้อมทั้งมี ปลัด อบต.,ช่างโยธา ของ อบต.พุดซา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่,เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการฯ ได้แนะนำ เพื่อความถูกต้อง เป็นอย่างดี
ช่างรับเหมา ก่อสร้างตัวอาคารผิดแบบที่ขออนุญาต
ดำเนินการปรับปรุง ตามรายละเอียด โดยแนะนำให้ช่างโยธา
ของ อบต.พุดซา เป็นผู้ให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิดต่อไป
เพื่อความถูกต้องตามแบบแปลนที่ขออนุญาติสร้าง ต่อไป
รอบๆ บริเวณตัวอาคารของโรงฆ่า มีความเรียบร้อยดีแล้ว
มีส่วนสูงของตัวอาคาร และรูปแบบหลังคา ไม่ถูกต้อง จึงแก้ไขแบบ
ด้านหลังของตัวอาคารโรงฆ่าสัตว์
มีตาข่ายกันนกเข้า ในส่วนของส่วนระบายอากาศ
ในตัวอาคารโรงฆ่า ต่ำ และเสาเกินจากแบบแปลน
จัดเตรียมฐานราวเหล็ก ที่แขวนซาก
กรรมการระดับจังหวัดสรุปข้อแก้ไข เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.52
ออกตรวจติดตามผลการแก้ไข เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.52