รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบแม่โคจำนวน 5 ตัว พร้อมลูกติด 3 ตัว
จากผู้มีจิตศรัทธา นายผล ปลื้มจิต และครอบครัว ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 20 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีนายอุดม ภักดี ชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย เป็นตัวแทนรับมอบโค
และนำส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิมาย จำนวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
ปศุสัตว์อำเภอพิมาย รับมอบโค
ชี้แจงระเบียบของโครงการฯ และจับฉลาก
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ปู่ผล ปลื้มจิตและครอบครัว
ผู้มอบพบผู้รับโค
คล้องพวงมาลัย เป็นศิริมงคล
ปู่ผลให้หญ้าโค
วันนี้เป็นวันมงคลได้กุศลแรง