หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จัดพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว โดยมีนายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
พิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับผู้ร่วมพิธี
มอบโคธคก
มอบโคธคก
ประพรมน้ำมนต์ให้กับโค
ประธานเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
มอบโคธคก
มอบโคธคก
นายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอฯกล่าวรายงาน
นายอำเภอเทพารักษ์ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและพบปะเกษตรกร
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบสัญญายืมเพื่อการผลิต เกษตรกร 25 ราย โค 25 ตัว
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรทุกราย
กลับหน้าแรก