หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือด และฝังไมโครชิพ
กระบือของเกษตรกร ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 ต.พลสงคราม
อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
กลับหน้าแรก