หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 90 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรตำบลมะค่า และตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ประมงจังหวัด,นายอำเภอโนนไทย หัวหน้ากลุ่ม,ปศุสัตว์อำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ , นายก
ทต./นายก อบต, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก