รูปหัวเว็บ
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(โค - กระบือ) ของนายวินิจ หมายมั่น ในเขตพื้นที่ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา เพื่อออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ
ซึ่งผู้ประกอบการได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานมีกระบวนการฆ่าสัตว์
และชำแหละเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมแก่การบริโภค