หัวเว็บ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำโดย ผอ.อุดม เจือจันทร์ ร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
ม.ขอนแก่น, หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมพิมาย(DHHUพิมาย) และสหกรณ์โคนมพิมายจำกัด ลงพื้นที่บ้านจำนงค์พัฒนา ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เก็บตัวอย่างเลือดโคนมตรวจหา PCVและ blood parasite ในฟาร์มที่มีปัญหาระบาดและทำให้โคนมล้มตาย โดยเก็บตัวอย่างจำนวน
300กว่า ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเลือดในสัตว์ชนิดอื่นเพื่อหาความสัมพันธ์การระบาดของblood parasite ในพื้นที่ คือกระบือ 6 ตัวอย่าง สุกร 8 ตัวอย่าง
แพะ 1 ตัวอย่าง ยังผลประโยชน์เพื่อวางแผนการจัดการป้องกันโรค และเป็นข้อมูลในการจัดทำค่าPCVมาตรฐานในเขตพื้นที่โคนมพิมาย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
เก็บตัวอย่างตรวจเลือด
กลับหน้าแรก