หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือ
บ้านหนองบัวกอง.ม.3 ต.บึงพะไล 23 ราย และกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหนองม.4 ต.บึงสำโรง เกษตรกร 15 ราย เพื่อพบปะพูดคุยและชี้แจงโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ ของกรมปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก