รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2553
ระหว่าง วันที่ 1 - 31 มกราคม 2553 ซึ่งต้องนำผลงานกิจกรรมพร้อมปัญหาอุปสรรค เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้นำนโยบายเข้าถึงพื้นที่ รับปัญหา ช่วยแก้ไข ให้อยู่ดีกินดี
และเน้นให้มีงานด้านปศุสัตว์ ควบคู่กับงานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานปี 2553 ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายกคมกริช นำออกเยี่ยมชมวิถีชีวิตดั่งเดิม มอบของที่ระลึก
เยี่ยมชม OTOP ของต.ปรุใหญ่ จัดจำหน่าย หน้าที่ทำการเทศบาล
มอบทะเบียนบ้าน พร้อมบ้านให้ผู้ได้รับคัดเลือกจากตำบล
ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์
หมอธำรง สัตวแพทย์ อ.เมือง ฉีดวัคซีนแก่กระบือ
หมอเฉลียว สัตวบาล อ.เมือง ฉีดวัคซีนแก่โค
ผู้ใหญ่รุ่งเพชร นำผู้เลี้ยงโค กระบือ ฉีดวัคซีน ทุกครั้ง
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอ นำทีมออกตรวจเยี่ยมเขียงเนื้อสัตว์
แนะนำเรื่อง เขียงสะอาด พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
แนะนำ การจัดวางชิ้นส่วน เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้ื่อน ที่แผงขาย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากร อบรมอาสาฯป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จัดงบประมาณด้านสาธารณสุขฯ
สาธิตการฉีดวัดซีน ทั้งสุนัข-แมว อาสาฯใหม่ๆ ให้ทำบ่อยๆ
แนะนำ สาธิต ตอบข้อสงสัย เพื่อให้ได้รับความรู้ กันอย่างทั่วถึง
ออกอำเภอยิ้มเคลืิ่อนที่ หน้าเทศบาลต.หนองไผ่ล้อม
ให้คำแนะนำ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมัน
สาธิตการทำหมัน ทั้งตัวผู้ และตัวเมีย
ตอบข้อสงสัย / ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน แก่อาสาฯ
เป็นกรรมการเลือกกำนัน ต.ตลาด
หัวหน้าวิสูตร เป็นประธานการเลือกกำนัน
จนท.ปกครอง,ปลัดอำเภอ ดำเนินการ
กำนันคนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์
ติดตามงาน ของสมาคมคนพิการจ.นครราชสีมา
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ดูแลไก่ไข่ คอยช่วยเหลือ
ไก่ไข่จาก บริษัท CP ในราคาของบริษัท ซึ่งกำลังออกไข่แล้ว
ที่ตั้งสมาคม หมู่ที่ 6 บ.หนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นม.
ผอ.มานพ ประชุมเรื่องของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
เชิญทุกศูนย์ฯ ใน จ.นครราชสีมา ประชุม
จนท.ของทุกอำเภอที่มีศูนย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติ
เทศบาล,อบต.ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินการต่อไป
ผู้แทนจากปลัดจังหวัด เข้าตรวจประกวดกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น
หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ เข้าร่วมให้กำลังใจกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
กำนันอำไพ ที่ได้รับการเป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้าประกวดผลงาน
มีทั้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลต่างๆ ทั้ง 24 ตำบล ร่วมให้กำลังใจ
งานเลี้ยงส่ง ท่านนายอำเภอศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร
ข้าราชการ ส่วนของปกครองร่วมให้กำลังใจ
มี ส.ส.2 ท่าน มาให้กำลังใจ มอบรูปภาพ (คุณย่าโม)
ปศุสัตว์อำเภอ มอบภาพ ในหลวง ทรงผนวช เป็นกำลังใจ
ประชุมประจำเดือน ของสนง.ปศุสัตว์จังหวัด (32 อำเภอ)
ส่วนสุขภาพสัตว์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ที่ผ่านมา
ได้รับความสนใจ จากผู้เข้าประชุม เป็นอย่างดียิ่ง ทุกเดือน
ปศุสัตว์อำเภอ,จนท.ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า
ร่วม อบต.ไชยมงคล อบรมเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 40 ราย
ทั้งหมอธำรง,หมอเฉลียว เป็นวิทยากร กันจนเสร็จเรียบร้อย
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมด้วย เป้าหมายพื้นที่ ม.6 ต.ไชยมงคล
สาธิตการฉีดวัคซีนเป็ด อบต.สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ