หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน อำเภอปากช่อง
อำเภอเสิงสาง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
โดยมี น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายรณกร ขำดี สัตวแพทย์ชำนาญงาน และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7,12,19,20 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ร่ีวมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ร่ีวมประชุมกับเทศบาลสีมามงคล , อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ร่ีวมประชุมกับอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ร่ีวมประชุมกับโรงพยาบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กลับหน้าแรก