รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องในพิธีรับมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโจด
ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553
โดย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบสถานีสูบน้ำดังกล่าว
ในงานก็มีการจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรดิน-น้ำ
เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ