หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
"ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ควบคุมสัตว์ปีกมาตรฐาน" เพื่อการบูรณาการการตรวจกรณีพิเศษระบบความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มสัตว์ปีก
โดยมีปศุสัตว์อำเภอและนายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
กลับหน้าแรก