หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา โดยนายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอสีดา พร้อมด้วยนายณัฐพล บุญมี
เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ออกเยี่ยมเยียนให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ รับฟังปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และผสมเทียมโคของเกษตรกร ที่บ้านโนนกอก ม.5
ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรร่วมรับฟัง 25 ราย และผสมเทียมให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 1 ราย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก