รูปหัวเว็บ
เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลุ่งประดู่
ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553
รอด้านข้างหอประชุม
รับศีลจากพระสงฆ์
นางทุมมา อันทินทา วันนี้ถือพานทอง
ทีมวางพานพุ่ม
ทำความเคารพ
ประธานกลุ่มฯวางพานพุ่ม
ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชามหาราชินี
ร่วมลงนามถวายพระพร
ปศอ.ห้วยแถลง นำทีม
ทีมสมาชิก
ประธาน นายเภา มาบกลาง นำขบวน
ท่านนายก อบต.หลุ่งประดู่
บันทึกภาพกับท่านนายอำเภอห้วยแถลง
รวมหมู่