รูปหัวเว็บ
นายสุเมธ วุฒิปราณี นักวิชาการสัตวบาล 8ว.สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว ์
นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปี 2551
ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯจาก สสอ.1- 9 ศึกษาดูงานที่ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯ
นายสงบ หาญกล้า หมู่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ อบต.โนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
ปศุสัตว์อำเภอประทาย กล่าวต้อนรับ
คณะผู้มาศึกษาดูงาน
จากปักษ์ใต้ก็มา
คุณสุเมธ ให้คำแนะนำ
ผู้ใหญ่สงบ เจ้าของศูนย์ฯบรรยาย
มอบค่าตอบแทน
คนนี้ตัวจริงผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า
ปากไม่ล้น ก้นไม่รั่ว ชั่วไม่เอา
ข้อมูลศูนย์
แปลงพืชผัก พืชสวน
ต้นกล้วยกำลังงาม
น้ำหมักชีวภาพผลิตใช้เอง
เลี้ยงโคเนื้อ
เลี้ยงเป็ดเทศ
ปลูกหญ้า
เลี้ยงหมูหลุม
ดูงานที่ อบต.โนนเต็ง อ.คง
หมอสถิต กล่าวต้อนรับ
ช่วงบรรยายสรุป
รองนายกฯอธิบายการทำงาน