รูปหัวเว็บ
น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8
ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง
บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 , นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
และนายโกมินทร์ มงคลปัญญา ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553
ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรฯกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการกลุ่มฯให้ข้อมูล
พี่น้องกลุ่มเกษตรกรฯมาร่วมต้อนรับ
พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
เจ้าหน้าที่ สสอ.3 เก็บข้อมูล
ปศุสัตว์อำเภอฯนำเยี่ยมชมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ
ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนฯ การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ
น้ำหมักชีวภาพ หัวเชื้อผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
เจ้าของศูนย์ฯ นำเยี่ยมชม
แปลงผักสาธิต
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก