หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าตรวจแนะนำโรงฆ่าสุกร ขนาด 10 ตัว/วัน ของนายจีระศักดิ์ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ตรวจแนะนำโรงฆ่า
ตรวจแนะนำโรงฆ่า
ตรวจแนะนำโรงฆ่า
ตรวจแนะนำโรงฆ่า
กลับหน้าแรก