หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 27 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร 27 ราย
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดบ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก