หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง โดยนายจรัส กุศล ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ร่วมกับเทศบาลตำบลเสิงสาง ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 ซึ่งประชาชนในพื้นที่นำสุนัข-แมวมารับบริการ 800 ตัว ณ วัดเสิงสาง หมู่ที่ 12 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก