หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานขึ้นทะเบียนและตีเบอร์ 1 (สะโพกซ้าย) ในโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการตรวจติดตาม โดยสามารถตีเบอร์ 1 ในโค กระบือ
ธคก.ในอำภอโนนไทย(รวม 2 วัน) จำนวน 400 ตัว โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับและรายงานรายละเอียดต่างๆ
โดยมีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ,ผอ.ชลประทาน นม., ประมงจังหวัด ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมได้รับความร่วมมือจาก ปศข.3/ ศูนย์ผสมเทียม นม.
/ศวพ.สร./ศอส.นม. /ศูนย์ โคเนื้อ/ด่านบันไดม้า และ มีกำนัน ผญบ. เกษตรกร และประชาชนทั่วไปร่วมงาน
ณ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
ตีเบอร์ธคก
กลับหน้าแรก