หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกร 26 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอด่านขุนทด หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นในพิธี
ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก