หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม"โครงการควบคุมประชากรสุนัขแมวพื่อปลอดโรคพิษสุนัขบ้า "เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศจ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี " และแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 โดยได้ ดำเนินการร่วมกับ อบต.หินโคน อบต.หนองขาม อบต. สีสุก และ อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก