หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จัดประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่์ตำบลวังน้ำเขียว ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวเปิดการประชุม
แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากจังหวัด
ชี้แจงโครงการ ธคก. โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯจากจังหวัด
ชี้แจงสัญญายืมสัตว์
ชี้แจงหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับบริการ
คณะกรรมการกลุ่มฯ
รับลงทะเบียน
ขอรับบริการจากโครงการฯ
กลับหน้าแรก