รูปหัวเว็บ
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดสุนัข 4 สายพันธุ์ 9 ประเภท 25 รางวัล ในงาน"โคราชด๊ะดาดของดี ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
สุนัุขพันธุ์อัลเซเชียล เพศผู้
รางวัลที่ 1 นายประชา กุกล่านุคุณ 111/1 ถ.ราชสีมา ต.หนอวบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายประชา กุกล่านุคุณ 111/1 ถ.ราชสีมา ต.หนอวบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์อัลเซเชียล เพศเมีย
รางวัลที่ 1 นายประชา กุกล่านุคุณ 111/1 ถ.ราชสีมา ต.หนอวบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายประชา กุกล่านุคุณ 111/1 ถ.ราชสีมา ต.หนอวบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายประชา กุกล่านุคุณ 111/1 ถ.ราชสีมา ต.หนอวบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล700 บาท
สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ เพศผู้
รางวัลที่ 1 นางปาริชาติ อริยะสุระ 262 ม. 7 ต.หัวทะเล อ.เืมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นางสุพัตรา พิศวงศ์ 254 ถ.ราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายภูมิพิชญ์ เพ็ญจันทร์ ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ เพศเมีย
รางวัลที่ 1 นางปาริชาติ อริยสุระ 262 ม.7 ต.หัวทะเล อ. เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายธนา ด่านกุล 101 ถ.ชุมค้า่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์บางแก้ว เพศผู้
รางวัลที่ 1 นายสมเกียรติ ปานวัชราคม 231 ม.4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายชนะ แป้นขำ 181/1 ถ.มหาชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายพัชรพล โตมรศักดิ์ 1114 ม.4 ถ.โคกกรวด-ขามทะเลสอ อ.เมือง จงนครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์บางแก้ว เพศเมีย
รางวัลที่ 1 นายวิสุทธิ์ สุรโชติมงคล 620/5 ถ.สืบศิริ ต.ในเมืิอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายชนะ แป้นขำ 481/1 ถ.มหาชัย ต.ในเมืิอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายสุนทร อ๊อดโยธา 44/6 ถ.โยธา ต.ในเมืิอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์ รวมพันธุ์เล็ก เพศผู้
รางวัลที่ 1 นายเชิดชัย จึงพัฒนาวดี 14-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเืมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 น.ส.ศิริพร เสาวกุล 44/3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายพิชัย วิสุทธิ์ดารา 163 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯและเงินรางวัล 700 บาท
สุนัขพันธุ์ รวมพันธุ์เล็ก เพศเมีย
รางวัลที่ 1 นายสมมาตร จงคาดกลาง 609 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 นายอภิชัย หล่อวิจิตร 256 ม.2 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 สุรนารีฟาร์ม ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯและเงินรางวัล 700 บาท
รางวัล BEST IN SHOW
นายสมเกียรติ ปานวัชรคม 231 ม.4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท