หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ มอบลูกโค-กระบือตัวที่ 1 เพศเมีย จำนวน 9 ตัว
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านสระไผ่ ต.ขุนทอง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
กลับหน้าแรก