หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด "หน่วยบริการ สุขภาพสัตว์เคลื่อนที่"
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านปศุสัตว์ , อาหารสัตว์ , ยาสัตว์ ,เวชภัณฑ์ ณ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
พิธีเิปิืด "หน่วยบริการ สุขภาพสัตว์เคลื่อนที่"
ท่านปลัดอาวุโสอำเภอบัวใหญ่ กล่าวต้อนรับ
หมออำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ กล่าวรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
แขกผู้มีเกียรติ และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ร่วมพิธี
ปล่อยขบวนรถ
"หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่" ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
พร้อมให้บริการสุขภาพสัตว์
ครบทั้ง 32 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์
ทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการกลุ่มเกษตรกร
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
กลุ่มเกษตรกรโค-กระบือบ้านสระไผ่-โคกสะอาด อ.บัวใหญ่
ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม
ประชุมกลุ่มเกษตรกร
บรรยายให้ความรู้การดูแลสัตว์ เมื่อประสบภัยแล้ง
ตอบข้อซักถามของเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก