รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา
ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)ในตลาดสุรนคร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา