หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ออกให้บริการฝังไมโคชิพ เจาะเลือด ฉีดวัคซีน
ถ่ายพยาธิ ให้กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนขุย ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร 11 ราย กระบือ 31 ตัว
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
ไมโครชิพ
กลับหน้าแรก